Eesti Tegevusjuhendajate Liidu Põhikiri

I. ÜLDSÄTTED
1. Eesti Tegevusjuhendajate Liit (edaspidi ETJL) on Eesti Vabariigis töötavaid
tegevusjuhendajaid koondav ühendus, mille eesmärgiks on tegevusjuhendaja eriala
arendamine ja kutsealase tegevuse edendamine Eesti Vabariigis, omavahelise koostöö ja
suhtlemise vahendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.
2. ETJL-i asukoht on Eesti Vabariik ja aadress Trummi 15, Tallinn 12617, Harjumaa
3. ETJL on avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulundusühing.
4. ETJL-i põhitegevused eesmärkide saavutamiseks on:
4.1. erialaste ürituste korraldamine;
4.2. koostöö organiseerimine teiste seltside, ühiskondlike organisatsioonide ja
õppeasutustega kodu- ning välismaal,
4.3. valdkonna huvikaitse ja poliitikakujundus;
4.4. osalemine kutsestandardi koostamisel ja kutsekomisjonides;
4.5. valdkonna koolituste korraldamine;
4.6. liikmete vahelise suhtluse edendamine.

II. LIIKMELISUS

5. Liikmeskond.
5.1. ETJL-i liikmeks võivad olla tegevliikmed (edaspidi „liige“) ja auliikmed.
5.2. ETJL-i liikmeks võivad astuda tegevusjuhendaja erialal töötavad inimesed, kes
vastavad SHS-s sätestatud kvalifikatsiooninõuetele.
5.3. ETJL-i auliikmeks võib valida silmapaistvaid isikuid, kel on erilisi teeneid liidu
eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel. Auliikmetel ei ole hääle õigust ETJL-i
üldkoosolekul.

6. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus häälteenamusega. ETJL võtab vastu liikmeid
üksikisiku kirjaliku avalduse alusel. Avaladusele tuleb lisada CV, haridust tõendav
dokumentatsioon ja karistusregistri väljavõtte.

7. ETJL-i auliikme valib üldkoosolek liidu juhatuse või vähemalt 5 tegevliikme kirjalikul
ettepanekul. ETJL-i auliikmed võetakse vastu juhatuse koosoleku otsusega.8. Liikmel on õigus avalduse alusel ETJL-ist välja astuda.
9. ETJL-i liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse ja tasumise korra kehtestab
üldkoosolek.
10. Liikmete liidust väljaarvamine.
10.1. Liige arvatakse juhatuse otsusega ETJL-st välja, kui liige ei täida ETJL põhikirjast
tulenevaid kohustusi ning juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid või liikmemaksu
tasumata jätmisel ETJL-i juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.
10.2. Välja arvatud liikmele antakse juhatuse otsusest ja selle põhjusteste teada
kirjalikult 7 tööpäeva jooksul.
10.3. Kui liige juhatuse poolt väljaarvamise otsusega ei nõustu, võib liige nõuda
väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
10.4. Päevast, mil liige loetakse ETJL-st välja astunuks või välja arvatuks, lõppevad tema
liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

III. ETJL-i LIIKME ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VARALINE VASTUTUS
11. ETJL-i liikmel on õigus:
11.1. osa võtta ETJL-i üldkoosolekutest;
11.2. osa võtta ETJL-i tegevusest;
11.3. valida ETJL-i juhtimis- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud;
11.4. saada teavet ETJL-i tegevuse kohta.
12. ETJL-i liige on kohustatud:
12.1. täitma ETJL-i põhikirja ning ETJL-i juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
12.2. tasuma tähtaegselt makseid ETJL-i juhtorganite poolt näidatud suuruses ja
tähtajal;
12.3. järgima oma kutsetegevuses ja käitumises sotsiaalvaldkonna töötaja
eetikakoodeks.

IV. STRUKTUUR JA JUHTIMINE
13. Liidu kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord
aastas, juhatuse määratud ajal.
14. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosoleku tööst võtab osa vähemalt 50% liidu
liikmetest. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid lihthäälte enamuse alusel, kui käesolevas
põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Üldkoosoleku otsuseid saab kinnitada ka elektroonilise
protokolli põhjal.
15. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära
näidates vähemalt 1/10 liidu liikmetest.
16. Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg, koht ja päevakord teatatakse liidu liikmetele vähemalt
14 päeva ette.
17. Põhikirjas muudatuste tegemiseks on vaja 2/3 üldkoosolekule kokkutulnud liidu liikmete
nõusolekust.
18. ETJL-i tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liidu liikmete nõusolek.
19. Üldkoosolek
19.1. võtab vastu liidu põhikirja ja teeb sellesse vajalikke muudatusi;
19.2. valib liidu 3 kuni 5 liikmelise juhatuse 5 aastaks;
19.3. juhatuse liikme tagasikutsumine
19.4. kinnitab liidu auliikmeid;
19.5. määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
19.6. kinnitab liidu tegevuste aruanded ning määrab edasise tegevuse suunad;
19.7. kinnitab liidu eelarve, majandusaasta aruande;
19.8. omab õiguse lõpetada või reorganiseerida liidu tegevust.
20. ETJL-i juhatus
20.1. juhib liidu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale,üldkoosoleku
otsustele ja koostatud tegevusplaanile;
20.2. korraldab liidu raamatupidamise, eelarve koostamise ning majandusaasta aruande;
20.3. valmistab ette ja kutsub kokku liidu üldkoosoleku;
20.4. otsustab liidu liikmeks vastuvõtmise ja teeb üldkoosolekule ettepaneku auliikmete
vastuvõtmiseks;
20.5. juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Juhatuse
otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;

V. ETJL-i VARA
21. ETJL-i vara tekib tema liikmete maksudest, ETJL-i vara ning ETJL-i kasutusse antud vara
kasutamisest, oma põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste
isikute abist ja annetustest ning muudest laekumistest.
21.1. juhatus korraldab liidu raamatupidamist vastavalt kehtivale
seadusandlusele.
21.2. liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
VI. ETJL-i TEGEVUSE LÕPETAMINE
22. ETJL-i tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku otsusega. Otsus loetakse üldkoosolekul vastu
võetuks, kui selle poolt on vähemalt 3⁄4 kõigist koosolekul osalenud ETJL-i liikmetest.
Koos lõpetamise otsusega otsustatakse ka ETJL-i vara ja vahendite edasise haldamise ja
majandamise küsimus.
23. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste
ühenduste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, usulisele ühendusele,
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.